Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

A szépség akarata
kép és filozófia

">>A Bib­lia min­dig kon­tex­tust, ér­tel­me­zést kíván, azaz aktív köz­re­mű­kö­dést, és nem passzív el­fo­ga­dást. Aki az utób­bit teszi, annak a Bib­lia nem mond töb­bet, mint mond­juk egy te­le­fon­könyv. Ezek a képek mind kon­tex­tus­ba van­nak il­leszt­ve, nem­csak a külső ese­mé­nyek­re ügyel­nek, hanem a belső tör­té­né­sek­re is.<< (109.) Amit Gyen­ge Zol­tán írá­sá­ban Áb­ra­hám és Izsák tör­té­ne­té­vel kap­cso­lat­ban ol­vas­ha­tuk, va­ló­já­ban min­den ta­nul­mány ta­nul­sá­ga is lehet. Akkor ta­nu­lunk a leg­töb­bet a ké­pek­ről - va­ló­já­ban per­sze jóval in­kább a ké­pek­től - ha az ál­ta­luk meg­je­le­ní­tett tör­té­ne­tek és ese­mé­nyek fel­idé­zé­se értő ol­va­sás­sá válik. El­fo­ga­dás he­lyett be­fo­ga­dás."

Som­he­gyi Zol­tán, Élet és Iro­da­lom

 

Azt mond­ják, szö­veg nincs ol­va­só­ja nél­kül, kép nincs szem­lé­lő­je nél­kül. Szö­ve­gek ké­pe­ket in­du­kál­nak, és vi­szont, képek szö­ve­ge­ket. Ez utób­bit kép­vi­se­li a Kép­fi­lo­zó­fi­ák so­ro­zat, mely­ben jelen eset­ben fi­lo­zó­fu­sok te­kin­te­té­ből ta­nul­hat­ja az ol­va­só, hogy kép és gon­do­lat ho­gyan és hány­fé­le­kép­pen fo­nód­hat egy­más­ba. Egy kü­lö­nös ki­ál­lí­tó­te­rem­be lé­pünk, ahol együtt lát­ha­tó Raf­fa­el­lo A lovag álma, Car­rac­ci Her­ku­les vá­lasz­úton, Blake Jákob laj­tor­já­ja, Henri Rous­seau Az álom, Remb­randt Áb­ra­hám ál­do­za­ta, Ca­ra­vag­gio Izsák fel­ál­do­zá­sa Po­us­sin A je­ru­zsá­le­mi temp­lom le­rom­bo­lá­sa és Len­bach Titus di­a­dal­ka­pu­ja Ró­má­ban című fest­mé­nye.

Ezen a ki­ál­lí­tá­son négy fi­lo­zó­fus lá­to­ga­tó vezet végig, hogy fel­tá­rul­ja­nak előt­tünk a ho­má­lyos és rej­tett je­len­té­sek,  a mi­to­ló­gi­ai és bib­li­kus ha­gyo­má­nyok, a tör­té­ne­lem és az üdv­tör­té­net, vagy maga az álom­vi­lág.

Mint­hogy fi­lo­zó­fu­sok, nem a ké­pek­ről be­szél­nek, hanem a ké­pe­ket be­szél­te­tik. És e be­szé­dek ol­va­sói szá­má­ra nem csak a képek egy­sze­rű iko­nog­rá­fi­á­ja nyíl­hat fel, hanem a mö­göt­tes tra­dí­ci­ók ra­ci­o­na­li­tá­son túli ab­szur­di­tá­sa és a tör­té­ne­lem áb­rá­zol­ha­tó­sá­ga.

 

A kötet négy ta­nul­má­nya – Bacsó Béla „Her­ku­les vá­lasz­úton” (Aka­rat és dön­tés), Gábor György Az aka­rat ki­áb­rá­zo­lá­sa, a tör­té­ne­lem meg­ké­pe­sí­té­se, Gyen­ge Zol­tán A szen­ve­dély aka­ra­ta – Ca­ra­vag­gio Izsák­ja. Kép­fi­lo­zó­fi­ai kí­sér­let, és Hel­ler Ágnes Aka­rat­nél­kü­li álom-aka­rat­for­má­ló álom – kép és fi­lo­zó­fia kap­cso­la­ta­it vizs­gál­ja.Kiadó: Typotex Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 4.5 HUF
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 900 HUF
Könyvméret: B/5, 208 oldal
Kiadás éve: 2011
ISBN-13 978-963-2794-42-6
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Előszó
5–7 (3) 265 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Képek jegyzéke
203–203 (1) 280 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Tartalomjegyzék
204–204 (1) 265 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Ajánló a kiadó kínálatából
205–207 (3) 304 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  A szépség akarata (teljes e-könyv) 1–208 (208) 64 MiB 900 PDFKiveszem a kosárbólTörlés a kosaramból 
PDF Vízjelekkel megjelölt  Bacsó Béla: Herkules válaszúton 8–28 (21) 1023 KiB 110 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  Heller Ágnes: Akaratnélküli álom – akaratformáló álom 30–64 (35) 961 KiB 180 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  Gyenge Zoltán: A szenvedély akarata – Caravaggio Izsákja 66–124 (59) 1.2 MiB 300 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  Gábor György: Az akarat kiábrázolása, a történelem megképesítése 126–202 (77) 1.7 MiB 390 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::