Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

Kapcsolatok hálójában
Mire képesek a közösségi hálózatok, és hogyan alakítják sorsunkat?

A Kap­cso­la­tok há­ló­já­ban fe­ne­kes­tül fel­for­gat­ja az ed­di­gi el­kép­ze­lé­se­in­ket a kö­zös­sé­gek­ről és kap­cso­la­tok­ról. Új pa­ra­dig­mát állít fel a tár­sa­dal­mi há­ló­za­tok ide­á­in­kat, ér­zel­me­in­ket, egész­sé­gün­ket, szo­ká­sa­in­kat és po­li­ti­kai né­ze­te­in­ket be­fo­lyá­so­ló ere­jé­ről.

 „Ha ha­tás­sal va­gyunk ba­rá­ta­ink­ra, ők pedig az ő ba­rá­ta­ik­ra, cse­le­ke­de­te­ink olya­no­kat is be­fo­lyá­sol­hat­nak, akik­kel még so­ha­sem ta­lál­koz­tunk. Az egész­sé­gi ál­la­pot be­fo­lyá­so­lá­sá­val kezd­tük. Fel­is­mer­tük, hogy ha a ba­rá­tunk ba­rát­ja meg­hí­zik, mi is meg­hí­zunk, és ha a ba­rá­tunk ba­rát­ja le­szo­kik a do­hány­zás­ról, mi is le­szo­kunk, sőt, azt is meg­ál­la­pí­tot­tuk, hogy ha a ba­rá­tunk ba­rát­ja bol­dog, akkor mi is bol­do­gok va­gyunk.”

„Egy ember bol­dog­sá­ga össze­függ az ő ba­rá­ta­i­nak bol­dog­sá­gá­val, és azok ba­rá­ta­i­nak bol­dog­sá­gá­val, és a ba­rá­tok ba­rá­ta­i­nak bol­dog­sá­gá­val, és a ba­rá­tok ba­rá­ta­i­nak a ba­rá­ta­i­nak a bol­dog­sá­gá­val – vagy­is a sze­mé­lyes kap­cso­la­tok ho­ri­zont­ja­in túli kap­cso­la­tok­kal. Azt ta­lál­tuk, hogy a bol­dog em­be­rek haj­la­mo­sak saját tár­sa­dal­mi há­ló­za­tuk kö­zép­pont­já­ba ke­rül­ni, és más bol­dog em­be­rek nagy cso­port­ja­i­hoz csat­la­koz­ni. Min­den to­váb­bi bol­dog ember ba­rát­sá­ga 9%-kal nö­ve­li meg az egyén bol­dog­sá­gá­nak va­ló­szí­nű­sé­gét. Rö­vi­den: va­ló­já­ban a bol­dog­ság nem­csak sze­mé­lyes, hanem tár­sas él­mény is. Az ér­zel­mek kol­lek­tív je­len­sé­gek.”

„Mivel az em­be­rek meg­ér­té­sé­nek kul­csa a kö­zöt­tük lévő kap­cso­la­tok meg­ér­té­se, fi­gyel­mün­ket ezek­re az em­be­rek kö­zöt­ti kap­cso­la­tok­ra össz­pon­to­sí­tot­tuk.”


Edition 2.0 sorozat

Kiadó: Typotex Kft.
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 4.5 HUF
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 1450 HUF
Könyvméret: B/5, 384 oldal
Kiadás éve: 2010
ISBN-13 978-963-2791-55-5
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF EDITION 2.0
2–2 (1) 267 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Tartalom
5–8 (4) 269 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Bevezető
9–13 (5) 275 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF A szerzőkről
14–15 (2) 259 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF A kommentek szerzõirõl
16–17 (2) 268 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Köszönetnyilvánítás
341–344 (4) 272 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Jegyzetek
345–362 (18) 326 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Az illusztrációk forrása
363–363 (1) 258 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Név- és tárgymutató
365–376 (12) 303 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Melléklet: színes táblák
377–384 (8) 35 MiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  Kapcsolatok hálójában (teljes e-könyv) 1–382 (382) 41 MiB 1450 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 1  A DOLGOK SŰRŰJÉBEN 19–48 (30) 785 KiB 150 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 2  AMIKOR MOSOLYGUNK, AZ EGÉSZ VILÁG EGYÜTT MOSOLYOG VELÜNK 49–76 (28) 363 KiB 140 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 3  SZERESD AZT, AKIVEL EGYÜTT VAGY 77–110 (34) 395 KiB 170 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 4  NEKEM UGYANÚGY FÁJ, MINT NEKED 111–151 (41) 536 KiB 210 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 5  A PÉNZNEK NINCS SZAGA 152–189 (38) 467 KiB 190 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 6  POLITIKAI KAPCSOLATOK 190–232 (43) 663 KiB 220 PDFKiveszem a kosárbólTörlés a kosaramból 
PDF Vízjelekkel megjelölt 7  A VÉRÜNKBEN VAN 233–279 (47) 1.0 MiB 240 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 8  HIPERKAPCSOLATOK 280–317 (38) 399 KiB 190 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 9  EGÉSZÉBEN JÓ 318–340 (23) 3.3 MiB 120 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::