Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

A Google-modell
A menedzsment forradalma

Stan­ford­ból jöt­tek, mes­ter­sé­gük cí­me­re ma­te­ma­ti­kus, in­for­ma­ti­kus. Ser­gey Brin és Larry Page per­sze Ka­li­for­ni­á­ban ma­radt, és céget ala­pí­tott egy al­go­rit­mus­ra. Az al­go­rit­must Lar­ry­ról Page Rank­nek ne­vez­ték el (és az in­ter­ne­tes ol­da­lak rang­ját je­len­ti), a céget pedig Go­og­le-nak, ami egy jó nagy szám neve, azé, amely­ben az 1 után 100 nulla áll. Hogy nem­csak a nagy­mennyi­sé­gű adat­ban való ke­re­sést ol­dot­ták meg ha­té­ko­nyan, hogy in­no­va­tív meg­ol­dá­sa­ik­nak még mi ma­gyar egy­sze­rű in­ter­ne­te­zők is fo­lya­ma­tos ha­szon­él­ve­zői va­gyunk, az rend­ben van, de a pénz­ke­re­sés is nagy­lép­ték­ben si­ke­rült nekik. Ám erről in­kább plety­kák, mint­sem kor­rekt elem­zé­sek szól­nak.

A Go­og­le vál­la­lat­ve­ze­té­si gya­kor­la­tát ez a könyv a vi­lá­gon el­ső­ként tárja fel. Ha­tá­sát mi sem bi­zo­nyít­ja job­ban, mint hogy az ame­ri­kai ki­adást az Ama­zon ol­va­sói egy­ön­te­tű­en csil­la­gos ötös­re ér­té­kel­ték. Össze­fog­la­lót ka­punk azok­ról a szo­kat­lan, for­ra­dal­mi­an újnak te­kint­he­tő as­pek­tu­sok­ról, ahogy a céget ala­pí­tot­ták, ahogy a gyors vál­la­lat­fej­lő­dést ke­zel­ték és ke­ze­lik, ahogy a pénz­ügyi vál­ság­ra re­a­gál­tak. Új tí­pu­sú mun­ka­szer­ve­zés, új mun­ka­erő-to­bor­zás, új mar­ke­ting­esz­kö­zök az alap­jai az új tech­no­ló­gi­á­nak, amely­ben a kö­zön­ség, az in­ter­ne­te­zők kri­ti­ká­ja, a nyi­tott­ság és az ön­kont­roll egy­képp sze­re­pet ját­szik. A 20. szá­zad vál­la­lat­ve­ze­té­si min­tá­ját a Ford T-mo­dell­jé­nek fu­tó­sza­la­gon való gyár­tá­sa for­ra­dal­ma­sí­tot­ta. A 21. szá­zad élet­ké­pes vál­la­la­ta­i­nak pedig nem árt ala­po­san szem­ügy­re venni a Go­og­le-mo­dellt.

A szer­ző a könyv má­so­dik ki­adá­sát je­len­tős mér­ték­ben ak­tu­a­li­zál­ta, te­kin­tet­tel arra, hogy a piac gyor­san vál­to­zik, hogy olyan új sze­rep­lők je­len­tek meg, mint a Fa­ce­book, és hogy maga a Go­og­le is erő­tel­je­sen re­a­gál min­den új­don­ság­ra. A köny­vet egy olyan fo­gal­mi rend­szer is gaz­da­gít­ja, amely a Go­og­le ikon­ná vált 12 vál­la­lat­ve­ze­té­si mód­sze­rén ala­pul, és amely min­den tí­pu­sú gaz­da­sá­gi tár­su­lat­nál al­kal­maz­ha­tó.


Edition 2.0 sorozat

Kiadó: Typotex Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 4.5 HUF
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 1120 HUF
Könyvméret: B/5, 248 oldal
Kiadás éve: 2010
ISBN-13 978-963-2791-51-7
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Edition 2.0
2–2 (1) 259 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Tartalom
5–8 (4) 271 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Előszó a magyar kiadáshoz
9–11 (3) 270 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Bevezetés. Vállalatvezetési forradalom
13–15 (3) 283 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Függelék. A Google-forradalom 12 pontja
231–233 (3) 269 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Glosszárium
235–238 (4) 274 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Név- és tárgymutató
239–248 (10) 299 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  A Google-modell (teljes e-könyv) 1–248 (248) 2.1 MiB 1120 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 1  Akik okkal lázadtak 17–40 (24) 358 KiB 120 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 2  Új gazdasági modell 41–60 (20) 346 KiB 100 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 3  Képrombolók és szabadok 61–66 (6) 292 KiB 30 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 4  Összegyűjteni a legjobbakat 69–77 (9) 300 KiB 50 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 5  A 20 százalékos szabály 78–83 (6) 293 KiB 30 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 6  A kollégák a legjobb bírák 84–88 (5) 289 KiB 30 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 7  Az innovációs gépezet 89–106 (18) 347 KiB 90 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 8  Mint a svájci bicska 107–113 (7) 294 KiB 40 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 9  A matematika dicsérete 114–122 (9) 301 KiB 50 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 10  Kis csapatokat! 123–130 (8) 305 KiB 40 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 11  Technológiaalapú koordináció 131–143 (13) 376 KiB 70 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 12  A titok a gyárban van 144–150 (7) 295 KiB 40 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 13  "Foglalkozz a felhasználókkal, a többi majd jön magától!" 151–156 (6) 291 KiB 30 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 14  Az értékesítés automatizálása 157–163 (7) 283 KiB 40 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 15  Felhasználók a vezérlőpultnál 164–186 (23) 636 KiB 120 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 16  Fenntartható a fejlődés? 187–224 (38) 423 KiB 190 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 17  Egy modell mindenkinek? 225–229 (5) 276 KiB 30 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::