Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

Alternatív regiszterek
A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban

A hazai ne­o­avant­gárd cso­por­tok po­li­ti­kai, kul­tu­rá­lis te­vé­keny­sé­gét és a hét­köz­na­pi el­len­ál­lás gya­kor­la­tát is­me­re­ti a szer­ző, és fel­ele­ve­ní­ti azo­kat a sa­já­tos tech­ni­ká­kat, ame­lyek­kel az un­derg­round mű­vé­sze­ti cso­por­tok erő­for­rás­hi­ánnyal (in­for­má­ció­hi­ány, szű­kös anya­gi le­he­tő­sé­gek, a nem­zet­kö­zi mű­vé­sze­ti élet­től való el­zárt­ság) küsz­köd­ve pro­fesszi­o­ná­lis tech­ni­ká­kat és a bar­ká­cso­lást ve­gyít­ve, a nyu­ga­ti kul­tú­ra és a szov­jet tí­pu­sú kör­nye­zet ket­tős­sé­gé­ben egyen­sú­lyoz­tak.
Három eset­ta­nul­mány szol­gál il­luszt­rá­ci­ó­ul. Mol­nár Ger­gely és a Spions, mint az első ma­gyar punk­ze­ne­kar esete, akik olyan szél­ső­sé­ges re­ak­ci­ót vál­tot­tak ki, hogy ha­ma­ro­san emig­rá­ci­ó­ba kény­sze­rí­tet­ték őket. A kép­ző­mű­vé­szek­ből, iro­dal­má­rok­ból, rock­ze­né­szek­ből álló Fö­lös­pél­dány-cso­port, amely sok­fé­le­sé­gé­ből adódó szo­kat­lan­sá­gá­nak ere­jé­vel szállt szem­be a hi­va­ta­los kul­tú­rá­val, és a Lé­leg­zet nevű 1980–1985 kö­zött mű­kö­dő élő fo­lyó­irat, amely e sa­já­tos mé­di­u­má­val meg­ke­rül­te a cen­zú­rát, in­for­má­lis ér­tel­mi­sé­gi „sza­lont” je­len­tett, és újra fel­fe­dez­te a szó­be­li­sé­get.Kiadó: Typotex Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Ára: 0 HUF
Könyvméret: B/5, 329 oldal
Kiadás éve: 2006
ISBN-13 978-963-9548-78-7
ISBN-10 963-9548-78-2
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Címnegyed
1–4 (4) 54 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Tartalom
5–6 (2) 256 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Köszönetnyilvánítás
7–8 (2) 256 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Irodalomjegyzék
301–319 (19) 300 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Névmutató
321–329 (9) 284 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  Alternatív regiszterek (teljes e-könyv) 1–329 (329) 1014 KiB 0 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 1  Első fejezet / Bevezetés 11–34 (24) 316 KiB 0 PDFKiveszem a kosárbólTörlés a kosaramból 
PDF Vízjelekkel megjelölt 2  Második fejezet / Diskurzusok az avantgárd körül 35–70 (36) 359 KiB 0 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 3  Harmadik fejezet / Politikai, kulturális és hétköznapi ellenállás 71–98 (28) 354 KiB 0 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 4  Negyedik fejezet / LebensKunstWerk 99–131 (33) 358 KiB 0 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 5  Ötödik fejezet / Helyettesítés, másolás, kreativitás 132–154 (23) 311 KiB 0 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 6  Hatodik fejezet / Popzene. Molnár Gergely és a Spions (1978–1979) 157–208 (52) 391 KiB 0 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 7  Hetedik fejezet / Montázs. A Fölöspéldány-csoport (1979–1982) 209–249 (41) 360 KiB 0 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 8  Nyolcadik fejezet / Dialógus. A Lélegzet (1980–1985) 250–286 (37) 389 KiB 0 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 9  Kilencedik fejezet / Összefoglalás 287–298 (12) 283 KiB 0 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  A képekről 299–299 (1) 254 KiB 0 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::