Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

A szerzői jog kalózai
A kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig

A szer­zői jogi lobbi sze­rint az in­ter­ne­tes ka­ló­zok elő­ször térd­re kény­sze­rí­tet­ték a le­mez­ipart, és most a film és a könyv­ipar­ra vár ha­son­ló sors. Az in­ter­ne­tes ka­lóz­ko­dás el­ha­ra­pó­dzá­sa sze­rin­tük hely­re­hoz­ha­tat­lan ká­ro­kat okoz a kul­tú­ra szö­ve­té­ben, al­ko­tók, köz­ve­tí­tők tö­me­ge­it teszi tönk­re és emi­att a kul­tú­ra egé­sze sze­gé­nye­dik el. De ami most tör­té­nik, tá­vol­ról sem új je­len­ség: a szel­le­mi javak ka­ló­zai egy­idő­sek a könyv­nyom­ta­tás­sal. Az el­múlt év­szá­za­dok­ban szám­ta­lan al­ka­lom­mal tört ki há­bo­rú a kul­tu­rá­lis javak kü­lön­bö­ző pi­a­ca­in a „tisz­tes­sé­ges ki­adók” és az „el­ve­te­mült ka­ló­zok” kö­zött. Így utó­lag vissza­te­kint­ve ezek­re a küz­del­mek­re, fel­tű­nő ma­kacs­ság­gal is­mét­lő­dik né­hány mo­tí­vum. A ka­ló­zok meg­je­le­né­se min­den egyes al­ka­lom­mal va­la­mi­fé­le piaci rend­el­le­nes­ség­re ve­zet­he­tő vissza. A ka­ló­zok azo­kat a piaci ré­se­ket töl­tik ki, ahol ma­ga­sak az árak, rosszul meg­vá­lasz­tot­tak a for­má­tu­mok, a piaci kar­tel­lek meg­me­re­ved­nek, vagy a cen­zú­ra el­nyo­má­sát kell ki­ját­sza­ni. A piaci sze­rep­lők újra és újra a jog­al­ko­tók­tól vár­ják a kalóz prob­lé­ma meg­ol­dá­sát, de hiába. A tör­té­ne­ti pél­dák alap­ján ki­de­rül, hogy e pró­bál­ko­zá­sok rend­re si­ker­te­le­nek. Akkor mégis mitől vár­ha­tó a mai, in­ter­ne­tes kalóz prob­lé­ma meg­ol­dá­sa? Egy­ál­ta­lán, ez-e az a prob­lé­ma, amit meg kell ol­da­nunk? Vagy netán a ka­lóz­ko­dás ál­ta­lá­nos­sá vá­lá­sa csu­pán tü­ne­te egy, a hazai, ke­let-eu­ró­pai, nyu­ga­ti kul­tu­rá­lis pi­a­co­kat egy­aránt sújtó ál­ta­lá­nos vál­ság­nak? Ha nem a ka­lóz­ko­dás a be­teg­ség, hanem a kul­tu­rá­lis pi­a­cok be­teg­sé­gé­nek tü­ne­te, akkor mi az igazi prob­lé­ma? Job­ban meg­ért­jük a kér­dést, ha az el­múlt fél év­ez­red kul­tu­rá­lis pi­a­ca­in le­zaj­lott há­bo­rú­i­nak a tör­té­ne­te­it, a szer­zői jogi re­zsim fej­lő­dé­sé­nek me­ne­tét a ka­ló­zok szem­szö­gé­ből is­mer­jük meg. Ez­út­tal le­gá­lis módon.


Edition 2.0 sorozat
Kategória: Informatika

Kiadó: Typotex Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 4.5 HUF
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 1250 HUF
Könyvméret: B/5, 337 oldal
Kiadás éve: 2011
ISBN-13 978-963-2794-25-9
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Edition 2.0 - sorozatismertető
2–2 (1) 662 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Tartalom
7–9 (3) 649 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Bevezetés
11–20 (10) 1.1 MiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Összegzés
291–298 (8) 684 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Köszönetnyilvánítás
299–300 (2) 626 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Irodalomjegyzék
301–329 (29) 727 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Névmutató
330–337 (8) 657 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  A szerzői jog kalózai (teljes e-könyv) 1–337 (337) 8.7 MiB 1250 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  1. Ki a kalóz? A kalóz fogalom jelentésváltozása a tengeri kalózoktól a fájlcserélőkig 21–48 (28) 1.5 MiB 140 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  2. A Gutenberg előtti kalózok kora 49–52 (4) 653 KiB 20 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  3. Kalózok a könyvnyomtatás-kapitalizmus korai időszakában 53–113 (61) 2.3 MiB 310 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  4. Kalózkiadók, kalózállamok – a nemzetközi szerzői jogi rezsim 114–151 (38) 1.2 MiB 190 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  5. A P2P-kalózok kora 152–267 (116) 3.0 MiB 580 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  6. A magyarországi P2P-filmfeketepiac és a legális moziforgalmazás összefüggései 268–290 (23) 1.1 MiB 120 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::