Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

COOL IT - Hidegvér!
A szkeptikus környezetvédő útikalauza a globális felmelegedéshez

A Cool it út­tö­rő kez­de­mé­nye­zés: a benne fel­kí­nált új pers­pek­tí­vák, ame­lyek az ember és a kör­nye­zet igé­nye­in egy­aránt ala­pul­nak, meg fog­ják vál­toz­tat­ni a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­ről foly­ta­tott vi­tá­kat.

Lom­borg azt ál­lít­ja, hogy a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dést meg­ál­lí­ta­ni kí­vá­nó kö­rül­mé­nyes és sok bil­lió dol­lá­ros men­tő­ak­ci­ók in­kább ala­pul­nak ér­zel­mi, mint szi­go­rú­an tu­do­má­nyos fel­té­te­le­zé­se­ken, és a ha­tá­suk az el­kö­vet­ke­zen­dő év­szá­za­do­kat te­kint­ve tel­je­sen el­enyé­sző lesz. Ha in­kább a ma­lá­ria és az AIDS ellen har­col­nánk, és el­ér­nénk, hogy a vi­lá­gon min­de­nütt le­hes­sen biz­ton­sá­gos ivó­víz­hez jutni, mind­ezek a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés el­le­ni harc tö­re­dé­ké­be ke­rül­né­nek, több mil­lió ember éle­tét men­te­nék meg, rá­adá­sul az ered­mé­nye­ket már a mi ge­ne­rá­ci­ónk is él­vez­het­né.

Lom­borg föl­ve­ti a kér­dést, miért képes a klí­ma­vál­to­zás té­má­ja el­nyom­ni a ra­ci­o­ná­lis dia­ló­gust és az ér­tel­mes vé­le­mény­kü­lönb­ség le­he­tő­sé­gét. Cool it című köny­ve ko­runk egyik leg­töb­bet vi­ta­tott és leg­na­gyobb ha­tá­sú műve.

A ma­gyar ki­adást ki­egé­szí­tet­tük a könyv­ben sze­rep­lő rö­vi­dí­té­sek jegy­zé­ké­vel és az adat­so­rok­kal, hogy az Ol­va­sók könnyeb­ben meg­ta­lál­has­sák, ill. fel­idéz­hes­sék a meg­le­pő szá­mo­kat.

Bjorn Lom­borgot, a Szkep­ti­kus Kör­nye­zet­vé­dő és a Cool it szer­ző­jét, a Time Ma­ga­zi­ne 2004-ben a világ 100 leg­be­fo­lyá­so­sabb em­be­re közé vá­lasz­tot­ta; a Fo­rei­gn Po­li­cy and Pros­pect ma­ga­zin 2005-ös lis­tá­ja alap­ján ő a világ 14. leg­be­fo­lyá­so­sabb tu­do­má­nyos sze­mé­lyi­sé­ge; 2008-ban a Gu­ar­di­an őt is azon 50 ember közé so­rol­ta, aki meg­ment­he­ti boly­gón­kat. Lom­borg a Dán Kör­nye­zet­vé­del­mi Ér­té­ke­lő In­té­zet igaz­ga­tó­ja, a Kop­pen­há­gai Üz­le­ti Fő­is­ko­la ta­ná­ra és a Con­sen­sus Cen­ter ala­pí­tó igaz­ga­tó­ja.


Fordító: Gyárfás Vera

Kiadó: Typotex Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 4.5 HUF
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 1040 HUF
Könyvméret: A/5, 230 oldal
Kiadás éve: 2008
ISBN-13 978-963-9664-88-3
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Tartalomjegyzék
5–5 (1) 226 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Előszó
9–10 (2) 241 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Köszönetnyilvánítás
149–150 (2) 230 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Jegyzetek
151–176 (26) 337 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Irodalomjegyzék
177–214 (38) 377 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Rövidítések
215–215 (1) 226 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Adattár
217–219 (3) 237 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Tárgymutató
221–225 (5) 237 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  COOL IT - Hidegvér! (teljes e-könyv) 1–230 (230) 1.7 MiB 1040 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 1  Jegesmedvék: Kalitkába zárt kanárik? 11–16 (6) 264 KiB 30 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 2  Melegszik a helyzet: Rövid áttekintés 17–52 (36) 381 KiB 180 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 3  A globális felmelegedés: Aggodalom, aggodalom hátán 53–101 (49) 416 KiB 250 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 4  A globális felmelegedés politikája 103–133 (31) 362 KiB 160 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 5  Összefoglalás: Jelöljük ki hideg fejjel a legfontosabb feladatokat 135–148 (14) 301 KiB 70 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::