Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

Ha jövő, akkor világűr

Ötven évvel az űr­kor­szak kez­de­te után egyre vi­lá­go­sab­bá válik, hogy az em­be­ri­ség jö­vő­je el­vá­laszt­ha­tat­lan a vi­lág­űr­től – ezért fon­tos fel­adat már ma is egy­részt a koz­mi­kus kör­nye­ze­tünk­ből szár­ma­zó ve­szé­lyek, más­részt az űr­ha­jó­zás táv­la­ti le­he­tő­sé­ge­i­nek át­te­kin­té­se. Jö­vőnk és a koz­mosz vi­szo­nyá­nak egész sor alap­ve­tő kér­dé­se me­rül­het fel:

Mi gá­tol­ja je­len­leg leg­in­kább az em­be­ri­ség ter­jesz­ke­dé­sét a vi­lág­űr­ben? Ve­szé­lyez­te­ti-e az űr­ha­jó­zást az űr­sze­mét fel­sza­po­ro­dá­sa? Se­gít­het-e a to­váb­bi lé­pé­sek meg­té­te­lé­ben egy űr­lift vagy az űr­tu­riz­mus ki­fej­lő­dé­se? Igazi pers­pek­tí­vát je­lent-e a NASA ter­ve­zett Hold- és Mars-prog­ram­ja? A Föl­det előbb-utóbb el­ta­lá­ló kis­boly­gók és üs­tö­kö­sök elől me­ne­kül­ve el kell-e hagy­nunk boly­gón­kat? Van­nak-e már re­á­lis ter­vek ide­gen égi­tes­tek lak­ha­tó­vá té­te­lé­re vagy űr­vá­ro­sok épí­té­sé­re? Ta­lál­koz­ha­tunk-e ezen az úton ide­gen ere­de­tű élő­lé­nyek­kel, és van-e fe­le­lős­sé­günk a más égi­tes­te­ken ki­ala­kult ter­mé­sze­tért? Lesz-e va­la­ha le­he­tő­sé­günk arra, hogy el­hagy­va a Nap­rend­szert el­jus­sunk a tá­vo­li csil­la­go­kig? Le­het­sé­ges és kí­vá­na­tos-e, hogy üze­ne­te­ket vagy esz­kö­zö­ket küld­jünk fe­lé­jük, vagy in­kább arra kon­cent­rál­junk, hogy meg­véd­jük boly­gón­kat min­den eset­le­ges külső fe­nye­ge­tés­től? Mos­ta­ni el­kép­ze­lé­se­ink sze­rint mi­lyen kö­vet­kez­mé­nyek­kel jár­hat­na a kap­cso­lat­fel­vé­tel egy ná­lunk sok­kal fej­let­tebb, ide­gen ci­vi­li­zá­ci­ó­val?

Ezek­re a kér­dé­sek­re ez­út­tal egy űr­ku­ta­tó, il­let­ve egy jö­vő­ku­ta­tó keres vá­la­szo­kat – együtt, ám néha el­té­rő­en. Ma még messze nincs vá­lasz mind­egyik­re. Ez azon­ban nem aka­dá­lyoz­hat­ja meg, hogy meg­pró­bál­juk ob­jek­tí­ven és re­á­li­san át­te­kin­te­ni és meg­vi­tat­ni azo­kat a prob­lé­má­kat, ame­lyek­kel az em­be­ri­ség­nek a nem túl tá­vo­li jö­vő­ben vár­ha­tó­lag szem­be kell néz­nie.

Dr. Almár Iván — csil­la­gász-űr­ku­ta­tó, a fi­zi­kai tu­do­mány dok­to­ra, az Űr­ku­ta­tá­si Tu­do­má­nyos Ta­nács el­nö­ke.
Dr. Ga­lán­tai Zol­tán ― jö­vő­ku­ta­tó, a könyv írása ide­jén a BME In­no­vá­ció­me­nedzs­ment és Tech­ni­ka­tör­té­net Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő-he­lyet­te­se, az MTA Jö­vő­ku­ta­tá­si Bi­zott­ság tit­ká­raKiadó: Typotex Kft.
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 4.5 HUF
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 1260 HUF
Könyvméret: B/5, 308 oldal
Kiadás éve: 2007
ISBN-13 978-963-9664-52-4
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF TARTALOM
5–5 (1) 234 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Utódainknak
7–7 (1) 243 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF BEVEZETÉS / MIÉRT „HA”, MIÉRT „JÖVŐ” ÉS MIÉRT „AKKOR VILÁGŰR”?
9–11 (3) 258 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF I. RÉSZ / KOZMIKUS LEHETŐSÉGEINK ÉS A KOZMIKUS VESZÉLYEK
13–13 (1) 233 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF II. RÉSZ / AZ EMBERISÉG ÉS A NAPRENDSZER JÖVŐBELI KAPCSOLATÁRÓL
97–97 (1) 233 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF III. RÉSZ / SETI ÉS ÜZENETKÜLDÉS FÖLDÖN KÍVÜLI CIVILIZÁCIÓKNAK
157–157 (1) 232 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF IV. RÉSZ / A TÁVOLABBI JÖVŐ PERSPEKTÍVÁI
231–231 (1) 233 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF FÜGGELÉK
289–308 (20) 297 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  Ha jövő, akkor világűr (teljes e-könyv) 1–308 (308) 3.6 MiB 1260 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 1  I/1. Hagyományos és nem hagyományos hordozóeszközök, hordozórakéták, űrlift 15–37 (23) 440 KiB 120 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 2  I/2. A felfedező utak „víziója” 38–58 (21) 419 KiB 110 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 3  I/3. Az űrszemét problémája 59–71 (13) 395 KiB 70 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 4  I/4. Kozmikus veszélyek, különös tekintettel a kisbolygó- és üstökösbecsapódásokra 72–96 (25) 476 KiB 130 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 6  II/1. Az élet keresése a Naprendszerben 99–117 (19) 514 KiB 100 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 7  II/2. Kozmikus környezetvédelem 118–129 (12) 319 KiB 60 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 8  II/3. Űrturizmus 130–139 (10) 305 KiB 50 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 9  II/4. Terraformáció és űrvárosok 140–155 (16) 381 KiB 80 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 11  III/1. A Drake-formula 159–168 (10) 328 KiB 50 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 12  III/2. A hagyományos SETI alapjai 169–181 (13) 339 KiB 70 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 13  III/3. Az aktív és passzív SETI ellentéte 182–197 (16) 347 KiB 80 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 14  III/4. Üzenetküldés földönkívülieknek 198–210 (13) 429 KiB 70 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 15  III/5. A természeti és kozmikus jelenségek földi hatásának és veszélyének számszerűsítése – a skálák 211–223 (13) 341 KiB 70 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 16  III/6. Milyen hatása lenne egy felfedezésnek vagy kapcsolatfelvételnek? 224–229 (6) 260 KiB 30 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 18  IV/1. A Fermi-paradoxon 233–254 (22) 330 KiB 110 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 19  IV/2. Időkapszulák (a jövőbe küldött üzenetek) 255–262 (8) 310 KiB 40 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 20  IV/3. Csillagközi utazások előkísérletei 263–273 (11) 374 KiB 60 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 21  IV/4. Többgenerációs csillagűrhajók 274–281 (8) 274 KiB 40 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::