Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

Világgazdaság dióhéjban

Az új­sá­gok­ban, az in­ter­net-ol­da­la­kon, a te­le­ví­zió-és rá­dió­mű­so­rok­ban egyre gyak­rab­ban sze­re­pel­nek a vi­lág­gaz­da­ság ese­mé­nyei. Ha kö­vet­ni akar­juk a hí­re­ket, netán be is aka­runk kap­cso­lód­ni ebbe a vi­lág­mé­re­tű já­ték­ba, akkor be­szél­nünk kell a játék „hi­va­ta­los nyel­vét”. A Vi­lág­gaz­da­ság dió­héj­ban könnyed, ol­vas­má­nyos be­ve­ze­tés egy sokak szá­má­ra is­me­ret­len vi­lág­ba. Meg­tud­hat­juk töb­bek kö­zött, hogy mi a vir­tu­á­lis pénz, mi sze­re­pel egy mér­leg két ol­da­lán, ho­gyan mű­kö­dik a tőzs­de és az elekt­ro­ni­kus ke­res­ke­de­lem, s hogy mi­ként be­fo­lyá­sol­ja a mun­ka­erő-áram­lás a vi­lág­gaz­da­sá­got. A könyv első része lo­gi­kus fel­épí­tés­ben, nyolc­van­egy pont­ban a leg­fon­to­sabb fo­gal­ma­kat, je­len­sé­ge­ket, in­téz­mé­nye­ket és szer­ve­ze­te­ket veszi sorra, a rész­le­te­sebb ma­gya­rá­za­to­kat jól egé­szí­ti ki a könyv végén sze­rep­lő, rö­vi­debb meg­ha­tá­ro­zá­sok­kal szol­gá­ló ala­pos szó­jegy­zék. Randy Charles Ep­ping a Yale Egye­te­men vég­zett, tu­do­má­nyos fo­ko­za­ta­it a Notre Dame Egye­te­men és a Sor­bonne-on sze­rez­te. Eu­ró­pai és ame­ri­kai be­fek­te­té­si ban­kok mun­ka­tár­sa­ként Lon­don­ban, Ge­no­vá­ban és Zü­rich­ben dol­go­zott, je­len­leg egy sváj­ci il­le­tő­sé­gű, gaz­da­sá­gi ta­nács­adás­sal fog­lal­ko­zó nem­zet­kö­zi céget irá­nyít. A Kö­zép-Eu­ró­pa Ala­pít­vány el­nö­ke, hat nyel­ven be­szél.


Fordító: Csaba Ferenc

Kiadó: Typotex Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 4.5 HUF
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 900 HUF
Könyvméret: A/5, fűzve, 211 oldal
Kiadás éve: 2003
ISBN-13 978-963-9326-72-9
ISBN-10 963-9326-72-0
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Bevezetés
1–7 (7) 857 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Tartalom
5–7 (3) 219 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Köszönetnyilvánítás
9–10 (2) 217 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  VILÁGGAZDASÁG DIÓHÉJBAN (teljes e-könyv) 1–211 (211) 1.6 MiB 900 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 1  Világgazdaság dióhéjban 9–156 (148) 895 KiB 740 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 2  Szakkifjezezések jegyzéke 157–204 (48) 352 KiB 240 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::