Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

Forgalomirányítás
Közúti járműforgalom modellezése és irányítása

A köz­le­ke­dés a tör­té­ne­lem min­den kor­sza­ká­ban je­len­tős sze­re­pet töl­tött be. A tár­sa­da­lom alap­ve­tő igé­nye a mun­ka­hely­hez, az ok­ta­tá­si és szo­ci­á­lis in­téz­mé­nyek­hez, vagy a pi­he­né­si le­he­tő­sé­gek­hez tör­té­nő el­ju­tás, amely mi­nő­sé­gé­nek a ja­ví­tá­sa így közös ér­de­künk. A köz­le­ke­dés­fej­lesz­tés egy össze­tett fel­adat, amely ma már a káros ha­tá­sok kö­vet­kez­mé­nye­i­nek ki­kü­szö­bö­lé­sét, csök­ken­té­sét is ma­gá­ban fog­lal­ja. A köz­le­ke­dés ja­ví­tá­sá­nak egyik fon­tos eleme a for­ga­lom­irá­nyí­tás ha­té­kony­sá­gá­nak fej­lesz­té­se. Nap­ja­ink­ban, nö­vek­vő jár­mű­for­ga­lom és szű­kös há­ló­za­ti ka­pa­ci­tá­sok kö­ze­pet­te kell a jár­mű­ve­ket el­jut­tat­ni cél­juk­hoz úgy, hogy az utat biz­ton­sá­go­san, a le­he­tő leg­gyor­sab­ban, a leg­ke­ve­sebb vá­ra­ko­zás­sal, és mi­ni­má­lis kör­nye­ze­ti ter­he­lés­sel te­gyék meg. Az előb­bi fel­té­te­lek­nek meg­fe­le­lő köz­le­ke­dés biz­to­sí­tá­sa bo­nyo­lult fel­ada­tot je­lent, ami­vel csak kor­sze­rű köz­úti for­ga­lom­irá­nyí­tó rend­sze­rek ké­pe­sek meg­bir­kóz­ni.

Köny­vünk­ben célul tűz­tük ki ilyen rend­sze­rek be­mu­ta­tá­sát, va­la­mint a kor­sze­rű köz­úti for­ga­lom­irá­nyí­tás ter­ve­zé­se során hasz­nált for­ga­lom­mo­del­le­zé­si, mé­ré­si és irá­nyí­tá­si mód­sze­rek is­mer­te­té­sét.


Kategória: Műszaki tudomány

Kiadó: Typotex Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 4.5 HUF
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 1300 HUF
Könyvméret: B/5, 288 oldal
Kiadás éve: 2011
ISBN-13 978-963-2796-65-9
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Tartalom
5–6 (2) 219 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Előszó
7–8 (2) 219 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Bevezetés
9–12 (4) 228 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Irodalom
273–286 (14) 256 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Tárgymutató
287–288 (2) 220 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  Forgalomirányítás (teljes e-könyv) 1–288 (288) 6.4 MiB 1300 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 1  A közúti forgalomirányítás rendszere 13–21 (9) 256 KiB 50 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 2  A forgalom térbeli, időbeli jellemzése 25–42 (18) 323 KiB 90 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 3  Mikroszkopikus forgalommodellezés 43–52 (10) 276 KiB 50 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 4  Makroszkopikus forgalommodellezés 53–111 (59) 1.1 MiB 300 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 5  A városi jelzőlámpás forgalom modellezése 113–128 (16) 366 KiB 80 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 6  A forgalom mérése 131–146 (16) 292 KiB 80 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 7  Forgalmi változók és paraméterek becslése 147–190 (44) 2.1 MiB 220 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 8  Városi forgalomirányító rendszerek 193–217 (25) 322 KiB 130 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 9  Állapottér-alapú, városi, forgalomfüggő irányítási módszerek 219–248 (30) 533 KiB 150 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 10  Autópálya-forgalom irányítása 249–271 (23) 447 KiB 120 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::