Rendszeroptimalizálás

A gya­kor­la­ti élet­ből szár­ma­zó al­go­rit­mi­kus fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­ban a véges ma­te­ma­ti­ka, ezen belül is leg­in­kább a gráf­el­mé­let is­me­ret­anya­ga és esz­köz­tá­ra gyak­ran nél­kü­löz­he­tet­len. Ez a könyv az ilyen szem­lé­le­tű mód­sze­rek ku­ta­tá­sá­val fog­lal­ko­zó kom­bi­na­to­ri­kus op­ti­ma­li­zá­lás tu­do­má­nyá­ba kíván be­te­kin­tést nyúj­ta­ni. Az első rész­ben ál­ta­lá­nos mód­sze­re­ket is­mer­tet a má­so­dik­ban konk­rét eset­ta­nul­má­nyok­kal fog­lal­ko­zik.
A könyv szer­zői évek óta ok­tat­nak ha­son­ló tár­gya­kat a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­te­men, va­la­mint az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­te­men.Kiadó: Typotex Kft.
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 1200 HUF
Könyvméret: B/5, 189 oldal
Kiadás éve: 2011
ISBN-13 978-963-2791-16-6
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Tartalomjegyzék
5–7 (3) 233 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Előszó
8–8 (1) 225 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  Rendszeroptimalizálás (teljes e-könyv) 5–189 (185) 2.8 MiB 1200 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 1  Lineáris programozás 9–65 (57) 515 KiB 290 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 2  Matroidok 66–93 (28) 369 KiB 140 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 3  Közelítő algoritmusok 94–106 (13) 339 KiB 70 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 4  Ütemezési algoritmusok 107–121 (15) 448 KiB 80 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 5  Megbízható hálózatok tervezése 122–137 (16) 312 KiB 80 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 6  VLSI hálózatok huzalozása 138–169 (32) 329 KiB 160 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 7  Hálózatelméleti alkalmazások 160–171 (12) 301 KiB 60 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 8  Néhány alkalmazás a statikában 172–189 (18) 316 KiB 90 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::