This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

Tristan und/és Izolde
Handlung in drei Aufzügen / Történés három felvonásban

A pár­hu­za­mos for­má­jú két­nyel­vű ki­adás – egyéb elő­nyei mel­lett – ki­vá­ló se­gít­ség lehet az el­mé­lyült ze­ne­hall­ga­tás­hoz. Abban a re­mény­ben bo­csát­juk út­já­ra a kö­te­tet, hogy sokan lesz­nek, aki­ket ily módon fog hoz­zá­jut­tat­ni Wag­ner ér­zel­mi­leg leg­in­kább túl­ára­dó al­ko­tá­sá­nak még tel­je­sebb él­ve­ze­té­hez.

„Wag­ner va­ló­ban jó drá­ma­köl­tő volt (szö­veg­köny­ve­it már akkor szí­ve­sen ol­vas­tam, ami­kor még egyet­len ope­rá­ját sem lát­tam), s ze­né­je ha­tal­mas hang­csar­no­ko­kat épít a költő tisz­ta alap­raj­zá­ra.” 

(Né­meth Lász­ló: Meg­men­tett gon­do­la­tok)


Translator: Jolsvai Nándor
Category: Literature

Publisher: Typotex Kiadó
Book's language: Hungarian
Buyable e-book: yes
Searchable: yes
Price per page for whole book: 4.5 HUF
Price per page for chapters: 5 HUF
Price: 790 HUF
Book size: B/5, 180 page
Issue year: 2000
ISBN-13 978-963-2791-12-8
ISBN-10 963-2791-12-6
 

Free content

#Book titlePagesSizeActions
PDF Personen, Schauplätze / Személyek, Színhelyek
4–5 (2) 222 KiB PDF DownloadDownload file  ViewView file
PDF Utószó
178–179 (2) 279 KiB PDF DownloadDownload file  ViewView file
PDF Inhalt / Tartalom
180–180 (1) 222 KiB PDF DownloadDownload file  ViewView file

Purchasable parts

#Book titlePagesSizePrice (HUF)Into the basket
PDF Watermarked  Tristan und/és Izolde (Whole e-book) 1–180 (180) 1.4 MiB 790 PDFTo basketI put it into my basket 
PDF Watermarked  Erster Aufzug / Első felvonás 6–69 (64) 354 KiB 320 PDFTo basketI put it into my basket 
PDF Watermarked  Zweiter Aufzug / Második felvonás 70–127 (58) 337 KiB 290 PDFTo basketI put it into my basket 
PDF Watermarked  Dritter Aufzug / Harmadik felvonás 128–177 (50) 324 KiB 250 PDFTo basketI put it into my basket 
My basket: basket
To my bookshelf: basket
More books: basket
Language ::

Currency ::